2943 0044
6732 4467
MANS GROZS
Grozs ir tukšs

Bosch akcija (17.07.2017-17.09.2017). Iegādājieties “BOSCH” ledusskapi un saņemiet elektronisko “NUKO” dāvanu kuponu 50 EUR vērtībā!

 

 

 

1. JĒDZIENI 

1.1. Akcijas organizators (turpmāk – Organizators) – Slēgtā akciju sabiedrība “SPARK LT”, juridiskās personas 

kods 304139541, mītnes adrese Gerosios Vilties g. 22A-2, 03145, Viļņa, e-pasta adrese 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālr. +371263203256 (darba dienās plkst. 13.00–17.00) organizē akciju 

“Tehnoloģijas, kas saglabā garšu! Iegādājieties “BOSCH” ledusskapi un saņemiet elektronisko “NUKO” 

dāvanu kuponu 50 EUR vērtībā” (turpmāk – Akcija), kura tiek īstenota saskaņā ar tālāk sniegtajiem 

noteikumiem (turpmāk – Noteikumi).  

1.2. Akcijas dalībnieki (turpmāk – Pircējs) – fiziska persona, kas iegādājusies jebkura modeļa “BOSCH” 

ledusskapi. Akcijas laikā jebkurā tirdzniecības vietā vai internetā Latvijā. 

 

2. AKCIJA  

2.1. Akcijas laiks – 2017. gada 17. jūlijs – 17.septembris. 

2.2. Akcijā piedalās šādi “BOSCH” ledusskapju modeļi: KIF42P60; KSW36PI30; KSF36PI30; KSV36AI41; 

KSF36PW30; KSV36BI30; KIL82AF30; KSV36CI30; KSV36VI30; KIL82VS30; KSV36CW30; KSV36VW30; 

KIR81VF30; KIR51AF30; KUR15A65; KIR81VS30; KIL42VF30; KIR41VF30; KIR21VS30; KIR24V21FF; 

GSD36PI20; GIN38P60; GSN36BI30; GIN81AE30; GSN36AI31; GSN54AW30; GSN36VI30; GSN36CI30; 

GSN36CW30; GSV36VW32; GSN29VW30; GUD15A55; GSV33VW31; GSV29VW31; KMF40AI20; KGF56PI40; 

KGN56AI30; KGN39AI45; KGN36AI45; KGN39LR35; KGN39LB35; KGN39XI46; KGN39AI35; KGN39AW35; 

KIN85AF30; KGN36XW45; KGN36AI35; KGE49BI40; KGN39VI45; KGN36AW35; KIS87AF30; KGN39VW45; 

KGN36VI45; KIN86VS30; KGN36VW45; KGN39XI38; KGE39BI40; KGE36BI42; KGE36BI40; KGN39XW37; 

KGN36XI35; KGE39AW42; KGN36XW35; KIV87VS30; KGE36BW41; KGE36BW40; KGE36AI32; KIV38V20FF; 

KGN34VW30; KGN36NL30; KGE36BW30; KGV36VI32; KGN34X44; KGN36NW30; KGV36VB32S; 

KGV39VW31; KGN33NW30; KGN33NL20; KGN33NW20; KGN34X04; KGV36VW32; KGV36XW31; 

KGV33UL30; KGV36UW30; KGV36UW20; KGV33VW31; KDV29VW30; KGN36SB40; KSW38940. 

2.3. Akcijas prece – Noteikumos noteiktajā Akcijas laikā pirkts jebkurš 2.2. punktā norādītā modeļa “BOSCH” 

ledusskapis vai saldētava, kuru Pircējs izmanto personīgiem, sadzīves, nekomerciāliem mērķiem (piem., 

ledusskapi nav iegādājusies un / vai lietojusi juridiska persona; tas nav lietots nekādā komercdarbībā, nav 

bijis nodots trešajām personām u.tml.).  

2.4. Akcijas gaita: Pircējam, kas iegādājies jebkuru 2.2. punktā norādītā modeļa “BOSCH” ledusskapi, Akcijas 

laikā ir jāatsūta pirkuma čeka kopija uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. un uz viņa norādīto e-

pasta adresi tiks izsūtīts “NUKO” 50 EUR vērtības dāvanu kupons. Dāvanu kuponu var izmantot vienas 

iepirkšanās laikā. Dāvanu kupons pret naudu netiek mainīts. Kupons ir spēkā līdz 31.12.2017. Vairāk 

informācijas par dāvanu kuponu var atrast interneta adresē www.nuko.lv. 

 

3. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA  

3.1. Visas pretenzijas, kas saistītas ar Akciju, izskata Organizators.  3.2. Organizatoram pretenzija ir jāizskata un uz to jāatbild ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no 

pretenzijas saņemšanas dienas, ja vien pēc Organizatora domām pretenzijas izskatīšanai nav nepieciešams 

ilgāks laiks. Tādā gadījumā Organizatoram ir par to jāinformē Pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā no 

pretenzijas saņemšanas.  

 

4. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA  

4.1. Organizators garantē, ka Pircēju personas dati tiks apstrādāti likumīgi, ievērojot likumu un citu 

normatīvo aktu prasības.  

Akcijas laikā savāktie dati tiks izmantoti tikai nolūkā pa e-pastu nosūtīt “NUKO” 50 EUR vērtības kuponu. 

4.2. Pircējs, piedaloties Akcijā un iesniedzot savus personas datus, piekrīt, ka viņa personas dati tiktu 

apstrādāti šajos Noteikumos un likumos noteiktā kārtībā.  

4.3. Pircējam ir piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības saistībā ar viņa datu apstrādi.  

4.4. Pircēja personas dati netiks uzglabāti ilgāk, nekā nepieciešams to mērķu sasniegšanai, kuru dēļ šie dati 

tika savākti un apstrādāti, tomēr jebkurā gadījumā ne ilgāk par 5 (pieciem) gadiem.  

 

5. CITI NOSACĪJUMI  

5.1. Personas, kas piedalās Akcijā, apstiprina, ka piekrīt visiem Noteikumos norādītajiem nosacījumiem un 

apņemas tos ievērot.  

5.2. Organizatoram ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt Noteikumus, par to publiski 

paziņojot tīmekļa vietnē www.bosch-home.lv. Nekādi zaudējumi, kas radušies Noteikumu grozīšanas dēļ, 

netiek atlīdzināti.  

5.3. Visos šajos Noteikumos neapspriestos jautājumos Organizators var pieņemt vienpusēju lēmumu, 

vadoties pēc piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem.  

5.4. Organizatoram ir tiesības vienpusēji pārtraukt Akciju jebkurā laikā, ja tiktu konstatēts būtisks šo 

Noteikumu pārkāpums un / vai ļaunprātīga to izmantošana vai iestātos nepārvaramas varas (force majeure) 

apstākļi. Par Akcijas pārtraukšanu organizatoram ir jāpaziņo tīmekļa vietnē www.bosch-home.lv. Nekādi 

zaudējumi, kas radušies Akcijas pārtraukšanas dēļ, netiek atlīdzināti. 

5.5. Pircējs var tikt svītrots no Akcijas dalībnieku saraksta un viņam var būt atteikts dāvināt “NUKO” 50 EUR 

vērtības dāvanu kuponu, ja Organizators konstatē, ka Pircējs rīkojies krāpnieciski, centies panākt 

neapzinīgus mērķus vai nav ievērojis šos Noteikumus.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account